สรุปย่อวิชาเศรษฐศาสตร์ของ มสธ.
ที่ผมได้เรียนมาและจบการศึกษาไปนานแล้ว ผมได้ทำสรุปย่อ
บางวิชา ไว้เพื่อเตรียมตัวสอบ ถึงแม้ว่าจะเก่าไปหน่อย
เนื้อหาวิชาบางวิชาอาจเปลี่ยนแปลงไปแล้ว  
อย่างไรก็ตามผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างสำหรับผู้สนใจ
60221 ประวัติลัมธิเศรษฐกิจ
60222 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
60330 การพัฒนาและความจำเริญทางเศรษฐกิจ
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60360 เศรษฐศาสตร์กำลังคน
60371 การตลาดและนโยบายการเกษตร
60380 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม
60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
60433 ทฤษฎีและนโยบายการพัฒนาเดศรษฐกิจ
60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์